Over GHC

De doelstelling van de Greenport Horti Campus (GHC) laat zich in 3 woorden samenvatten: mensen – kennis – innovatie. Deze 3 onderdelen zijn terug te vinden in alles wat de GHC doet en komt allereerst naar voren in de missie van de GHC:

Het garanderen van voldoende innovatieve ondernemers alsook voldoende goed gekwalificeerd personeel voor de sector door het bieden van inspirerende opleidingen en cursussen met directe toegang tot kennis, en levert hiermee een directe bijdrage aan een positief imago van de sector en versterking van de internationale concurrentiekracht.

Dit wordt ten eerste bewerkstelligd door het bieden van inspirerende opleidingen en cursussen met directe toegang tot kennis. Dit vraagt om verregaande vormen van samenwerking tussen bedrijven, brancheorganisaties, onderwijs- en kennisinstellingen, en overheden. Zodoende zorgen we er voor dat de steeds groter wordende kloof tussen het aantal afgestudeerden en de behoefte van de sector aan goed opgeleid personeel gedicht wordt.

Naast het creëren van inspirerend onderwijs voor leerlingen en studenten is het ook waardevol om dit aan te bieden aan zittend personeel en potentiële werknemers van buiten de sector. Laten zien wat er aan innovatieve en inspirerende zaken gebeurt binnen de sector is een permanente taak voor de GHC, ook om hiermee bij te dragen aan een positiever imago van de sector.

Ten slotte is het versterken van de nationale en internationale concurrentiekracht van het Greenport-cluster in Westland-Oostland-Barendrecht een primaire taak van de GHC. Het opleiden en trainen van (toekomstige) werknemers leidt tot een internationaal kennis- en onderwijscentrum waar de sector in Westland-Oostland-Barendrecht nog jaren de vruchten van gaat plukken!

Door middel van deze doelstellingen sluit de Greenport Horti Campus als regionale Human Capital Agenda direct aan op de landelijke Human Capital Agenda voor de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Het vertrekpunt hierbij is dat met het bundelen van de krachten in Westland, Oostland en Barendrecht op het terrein van kennis en onderwijs, partijen een belangrijke slag maken. De slag ligt niet alleen bij het bereiken van regionale doelstellingen maar ook bij het realiseren van de landelijke doelstellingen. Het uitgangspunt is dat zowel de primaire sector als de andere onderdelen van het Greenport cluster voor meer dan 50% van de economische waarde juist actief is in deze regio.

Om de regionale activiteiten van de GHC aan te laten sluiten bij landelijke projecten is samenhang met nationale initiatieven gezocht en gevonden. Het gaat hier om het Centrum voor Innovatief Vakmanschap, Center of Expertise, het AgroOpleidingshuis met de Kas groeit, de landelijke doorstart van de Greenport Campus als ook Greenport Holland International waar het betreft de internationale activiteiten.

Blijf up to date met ontwikkelingen in de Greenport met onze nieuwsbrief:

Greenport Horti Campus

Greenport Horti Campus is een bundeling van krachten van bedrijven, onderwijs, kennisinstellingen en overheden om de innovatiekracht en concurrentiepositie van de Greenport Westland-Oostland-Barendrecht blijvend te versterken. De partners in de Greenport Horti Campus willen beter onderwijs voor studenten en medewerkers, kennis dichter bij de ondernemers organiseren en aansprekende faciliteiten.

Greenport Horti Campus

Copyright © 2013 Greenport Horti Campus. Alle rechten voorbehouden.